สมัครงาน

บริษัท แมสเทคลิ้งค์ จำกัด
Masstec Link Co., Ltd.

ใบสมัครงาน
Application Form For Employment
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร Position Applied 1)
  2)
อัตราค่าจ้าง/เงินเดือนที่ต้องการ Salary Required   * บาท Baht

ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ Name Surname & Address
ชื่อภาษาไทย นาย/นาง/นางสาว * ชื่อเล่น *
ชื่อภาษาอังกฤษ Mr./Mrs./Miss Nickname
ที่อยู่ปัจจุบัน Present Address *
รหัสไปรษณีย์ Postal Code * โทรศัพท์ Tel โทรศัพท์มือถือ Mobile *
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร Personal Background
วัน/เดือน/ปีเกิด Date of Birth * อายุ ณ วันสมัคร Age *
สถานที่เกิด Place of Birth เลขที่บัตรประกันสังคม Soc Security No.
สัญชาติ Nationality * เลขที่บัตรประชาชน ID Card No. *
ศาสนา Religion * ออกให้ ณ เขต / อำเภอ Issued By *
ส่วนสูง Height * น้ำหนัก Weight * วันออกบัตร Date Issued * วันหมดอายุ Expired Date *
ข้อมูลครอบครัวผู้สมัคร Family Background
  ชื่อ-นามสกุล Name-Surname อายุ Age อาชีพ Occupation สถานที่ทำงาน/เบอร์โทรศัพท์
บิดา (Father)
มารดา (Mother)
พี่น้อง คน
สถานภาพสมรส (Maritaly Status)
โสด Single สมรส Married หย่าร้าง Divorced แยกกันอยู่ Separated
  ชื่อ-นามสกุล Name-Surname อายุ Age อาชีพ Occupation สถานที่ทำงาน/เบอร์โทรศัพท์
คู่สมรส (ถ้ามี) (Spouse)
บุตร-ธิดา Children คน
ประวัติการศึกษา Education Background
ระดับการศึกษา
Level
ชื่อสถานศึกษา
Name of institute
คณะ
Facutly
ปีที่เข้าศึกษา
Admission
ปีที่สำเร็จ
Graduate
เกรดเฉลี่ย
GPA
วิชาเอก/วิชาโท
Major/Minor
ประถมศึกษา
Primary
*
มัธยมต้น
Secondary
*
ปวช/มัธยมปลาย
Vocational/High School
*
ปวส/อนุปริญญา
Diploma
ปริญญาตรี
Bechelor Degree
อื่น
Other
การฝึกอบรม/สัมมนา Training & Seminar
เรื่อง Course จัดโดย Organized By ระยะเวลา Period
จาก Form ถึง To
ทักษะความสามารถพิเศษ Skills & Special Abilities
ระดับความสามารถ Skill : ( 3 ) ดี Good ( 2 ) พอใช้ Fair ( 1 ) ได้เล็กน้อย Poor ( 0 )ไมได้เลย Not Capable
ภาษา อ่าน Reading ฟัง Listen พูด Speaking เขียน Writing
อังกฤษ English
คอมพิวเตอร์ Computer
ระดับความสามารถ : ( 3 ) ดี Good ( 2 ) พอใช้ Fair ( 1 ) ได้เล็กน้อย Poor ( 0 )ไมได้เลย Not Capable
โปรแกรม Program ระดับ Level
พิมพ์ดีด คำ/นาที
ไทย Thai
อังกฤษ Eng
 
ความสามารถขับขี่
Driving Ability
รถยนต์ Car ขับขี่ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาตเลขที่ License No.
รถจักรยานยนต์ Motor-cycle ขับขี่ได้ ไม่ได้ ใบอนุญาตเลขที่ License No.
อื่นๆ (ถ้ามี)
Others (Specify)
ท่านมีรถยนต์ / มอเตอร์ไซด์ส่วนตัวที่สามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัท หรือไม่ Do you have a car / motorcycle available for company business ?
รถยนต์ Car  มี Yes  ไม่มี No มอเตอร์ไซค์  มี Yes  ไม่มี No
ประสบการณ์ทำงาน Work Experiences
*** จากปัจจุบันถึงเริ่มต้น ตามลำดับ Starting with your present employer ***
1
ชื่อสถานที่ทำงานName of employment ประเภทธุรกิจ Business
ที่ตั้ง Address โทร Tel
ตำแหน่งเริ่มต้น First Positon ตำแหน่งสุดท้าย Last Position
เริ่มงาน(เดือน/ปี)Form date (M/Y) ถึง(เดือน/ปี) to date (M/Y)
เงินเดือน เริ่มต้นStarting Salary บาท Baht เงินเดือนสุดท้าย Final Salary บาท Baht
ลักษณะงานที่ทำ / Type of work
สาเหตุที่ออก (โปรดระบุเหตุผล) / Reasons of changing employment
2
ชื่อสถานที่ทำงานName of employment ประเภทธุรกิจ Business
ที่ตั้ง Address โทร Tel
ตำแหน่งเริ่มต้น First Positon ตำแหน่งสุดท้าย Last Position
เริ่มงาน(เดือน/ปี)Form date (M/Y) ถึง(เดือน/ปี) to date (M/Y)
เงินเดือน เริ่มต้นStarting Salary บาท Baht เงินเดือนสุดท้าย Final Salary บาท Baht
ลักษณะงานที่ทำ / Type of work
สาเหตุที่ออก (โปรดระบุเหตุผล) / Reasons of changing employment
3
ชื่อสถานที่ทำงานName of employment ประเภทธุรกิจ Business
ที่ตั้ง Address โทร Tel
ตำแหน่งเริ่มต้น First Positon ตำแหน่งสุดท้าย Last Position
เริ่มงาน(เดือน/ปี)Form date (M/Y) ถึง(เดือน/ปี) to date (M/Y)
เงินเดือน เริ่มต้นStarting Salary บาท Baht เงินเดือนสุดท้าย Final Salary บาท Baht
ลักษณะงานที่ทำ / Type of work
สาเหตุที่ออก (โปรดระบุเหตุผล) / Reasons of changing employment
กิจกรรม - งานอดิเรก Activities & Hobbies
ประเภทของกิจกรรม
Activities & Hobbies
ตำแหน่ง / หน้าที่ความรับผิดชอบ
Position / responsibility
ผลงานที่สำเร็จ
success
 
ข้อมูลเพิ่มเติม Further Information
ท่านสามารถออกต่างจังหวัด ได้ ไม่ได้ เพราะ
Can you travel to provinces ?   Yes   No , Because  
คุณเคยต้องโทษทางแพ่ง หรือ อาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ
Did you have any criminal or civil record ?   No   Yes Explain  
คุณเคยสมัครงานหรือทำงานกับบริษัทมาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย ตำแหน่ง
Have you ever applied to this company ?   No   Yes Explain  
คุณเคยป่วยหนักหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ
Have you ever been seriuosly ill or contracted with contagious disease ?   No   Yes Explain  
ท่านจะอนุญาตให้บริษัทฯ สอบถามไปยังนายจ้างเดิมของท่านได้หรือไม่ ได้ ไม่ได้ เพราะ
May we contact your past empolyer ?   Yes   No , Because  
โปรดใส่ชื่อพนักงานบริษัท แมสเทคลิ้งค์ หรือบริษัทในเครือที่ท่านรู้จัก ไม่มี มี ชื่อ
If you have and relative ,Friend,Acquaintance in Massteclink Please
issue the following
  No   Yes , Name  
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก How you know of vacant position?
สถานภาพทางทหาร Military Status
ท่านจะได้รับการเกณฑ์ทหาร ในปี To be recruited in the year
ท่านได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารแล้วเมื่อ Had been completed in the year
ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก To be exempted because
ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ได้ในวันที่
Date available to start work *
คลิปวิดีโอ
ข้อความเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ผู้สมัครประสงค์จะแจ้งให้ทราบ Additional informationyou may wish to insert
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง และได้ทำด้วยความซื่อสัตย์
I certify that all of the statement made in this application are true, complete,and correct a and are made in good faith
อย่าปิดหน้าเว็บนี้ จนกว่าการอัพโหลดเสร็จสมบูรณ์