Masstec Link Co.,Ltd.
ABOUT
THE LEADING COMPANY FOR ENGINEERING PRODUCTS
SUPPLY FOR HVAC ,FIRE PROTECTION ,SANITARY AND ELECTRICAL SYSTEM.
Masstec Link Co.,Ltd.
ABOUT
THE LEADING COMPANY FOR ENGINEERING PRODUCTS
SUPPLY FOR HVAC ,FIRE PROTECTION ,SANITARY AND ELECTRICAL SYSTEM.
Board Of Director
นายดุษฎี มีชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายกำธร คุณานพรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการขาย และการตลาด
นายอดิศร โฟดา
ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านปฏิบัติการ
HISTORY
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร  สารป้องกันไฟลามและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ และวาล์ว  เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้น   ซึ่งได้มีการนำเอาเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในติดตั้ง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและความ       พึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับเป็นเรื่องหลักของผลงานบริษัทฯ  ต้องสอดคล้อง ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และก่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์   บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด  ในราคาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประสานงานภายในบริษัทฯ กับองค์กรของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไปเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เพื่อให้การบริหารงานภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ตกลงนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่เน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก      แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ  กำหนดไว้ดังกล่าว
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ให้คำมั่นและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
ต่อการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด
ตามคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกส่วนภายในบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ได้มาซึ่งข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์และการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ระเบียบปฏิบัติและวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  นี้จะต้อง  มีการธำรงรักษาและทบทวนระบบพร้อมทั้งมีการปรับปรุงให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ    โดยเจตนาที่จะให้ระบบการบริหารคุณภาพนี้สามารถยังประโยชน์มาสู่บริษัทฯ และลูกค้าตลอดไปประวัติความเป็นมา
2533
Masstec Link หนึ่งในผู้นำของสินค้าและบริการทางด้านวิศวกรรม
ที่ใช้ตอบสนองความต้องการในงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าซึ่งมีประวัติความเป็นมาเมื่อปี 2533 หรือกว่าทศวรรษล่วงมาแล้ว บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวาล์ว สำหรับระบบปรับอากาศ , สุขาภิบาล สำหรับอาคารและอุตสาหกรรมทุกชนิด
2536
บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างรวดเร็ว
ระยะเวลาเพียง 3 ปีต่อจากนั้น บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ.2536 ได้ก่อตั้งบริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง (1993) จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวาล์ว (ตัวแทนจำหน่าย) โดยเฉพาะ และในขณะเดียวกัน บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ก็อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้สั่งสมมา เบนเข็มไปยังธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และยังขยายบทบาทของตนไปสู่ตำแหน่งผู้รับเหมาในงานดังกล่าว

หลังจากนั้นบริษัทฯ ริเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบดับเพลิง สำหรับอาคาร และงานอุตสาหกรรมทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นความเป็นไปได้ของตลาด จึงได้มีการบุกเบิกนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับระบบดับเพลิงที่มีคุณภาพสูงเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย และก็ได้รับความสนใจจากวิศวกร ผู้รับเหมา และบุคคลในแวดวงก่อสร้างเป็นอย่างดี
2543
แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง (1993) จำกัด
และ บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
ในปี พ.ศ. 2543 ได้เกิดการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างบริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง (1993) จำกัด และ บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เมื่อคณะผู้บริหารได้ตัดสินใจรวมกิจการของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาล์วและอุปกรณ์ที่ไว้ในระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาลและระบบดับเพลิงสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมทุกประเภท ภายใต้ชื่อบริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด โดยมีเป้าหมายหลักที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในองค์กร และเสริมศักยภาพในด้านบริการ ให้บริษัทฯ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตลอดจนสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้าคนสำคัญซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้กับเรามาโดยตลอด
QUALITY POLICY
นโยบายคุณภาพ เรา “แมสเทค ลิ้งค์ “
ที่มีคุณภาพ และบริการครบวงจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าเป็นเลิศต่อลูกค้ามุ่งมั่นจะเป็นผู้นำการจำหน่ายสินค้าสำหรับงานระบบ M&E
วัตถุประสงค์คุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เป็นไปตามนโยบายคุณภาพสอดคล้องกับการวางแผนคุณภาพและบรรลุซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพดังนี้
ความพึงพอใจของลูกค้า
คำนึงถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานเป็นหลักเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
สร้างทีมบริการพร้อมให้คำปรึกษา
สร้างทีมบริการพร้อมให้คำปรึกษาทางเทคนิคและบริการหลังการขายที่มีความทันสมัยในเทคโนโลยีและตรงต่อเวลา
สรรหาและคัดเลือกสินค้าทางวิศวกรรมระบบ M&E จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ
สรรหาและคัดเลือกสินค้าทางวิศวกรรมระบบ M&E จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงคุณภาพและการตรงต่อเวลาของโรงงานผู้ผลิตและมีสินค้าจำหน่ายตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
พัฒนาสินค้า
สร้างและพัฒนาสินค้าและตราสินค้า (BRAND ) ที่มีคุณค่าและเป็นของคนไทย
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม และปลูกจิตสำนึกการบริการ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพสูงสุด
พัฒนาทุกระบบการดำเนินงานในองค์กร
พัฒนาทุกระบบการดำเนินงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
VISION MISSION
วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำและศูนย์รวมที่ครบวงจร ในการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเป็นเลิศแก่ลูกค้าในงานระบบ M & E”
พันธกิจ สร้าง Masstec Group ให้เป็นกลุ่มบริษัท ที่มีความมั่นคงและมีคุณค่าเป็นเลิศ
Masstec Group
สร้าง Masstec Group ให้เป็นกลุ่มบริษัท ที่มีความมั่นคงและมีคุณค่าเป็นเลิศต่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม 1.ลูกค้า 2.พนักงาน 3.ผู้ถือหุ้น 4.สังคม
พัฒนาบุคลากร
มุ่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทฯ
พัฒนาสินค้า
สร้างและพัฒนาสินค้า  ตราสินค้า ( Brand ) ที่มีคุณค่าและเป็นของคนไทย
Masstec Link
public company limited
59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4
แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
(662) 942-1433 (14 Lines)
Fax
(662) 942-1320
e-mail
sale@massteclink.com
LINE ID :
@massteclink
SOCiaL
WITH JOIN US
login for
WEBMAIL
Newsletter
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Copyright © 2019 masstec link company limited. All Right Reserved.
visitor :
999