เกี่ยวกับเราMasstec Link Co., Ltd

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและบริการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร  สารป้องกันไฟลามและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบระบบท่อ และวาล์ว  เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีการขยายตัวมากขึ้น   ซึ่งได้มีการนำเอาเทคนิคเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในติดตั้ง ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และเรายังคำนึงถึงคุณภาพการให้บริการและความ       พึงพอใจที่ลูกค้าจะได้รับเป็นเรื่องหลักของผลงานบริษัทฯ  ต้องสอดคล้อง ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้า  สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และก่อประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์   บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่กำหนด  ในราคาที่เหมาะสม โดยจัดให้มีการประสานงานภายในบริษัทฯ กับองค์กรของลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าโดยทั่วไปเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  เพื่อให้การบริหารงานภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ตกลงนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่เน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก      แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ  กำหนดไว้ดังกล่าว

Corporate Company